• Strona główna
  • Historia
  • Paragrafy
  • Napisz do nas

żółty (im. Jerzego Fudzińskiego)

Jastrzębski Szlak Krajoznawczy im. Jerzego Fudzińskiego - Zebrzydowice - Turza Œl.
Nr 2501 Długoœć 35,90 km

Przebieg szlaku:

Od pałacu w Zebrzydowicach bocznš drogš trawersujšcš wzniesienie nad dolinš Piotrówki do większego kompleksu leœnego "Grabina", a następnie już po przekroczeniu drogi nr 937 na skraj lasu "Sikorówka". Ulicš Dominika Zdziebły biegnšcš grzbietem wzniesienia z szerokimi widokami na czeskš częœć Beskidów i Zagłębie Karwińsko-Ostrawskie do Ruptawy skšd ulicami (dosyć ruchliwymi) na skraj wyraŸnie podmokłej doliny. Dolinš, a następnie lasem do koœcioła "Na Górce". Dalej ulicami miasta do koœcioła w Jastrzębiu Górnym, skšd bocznymi drogami i œcieżkami polnymi do Osiedla przy ul. Połomskiej. Przechodzimy œcieżkami na Bożš Górę, a następnie przez Park Zdrojowy centrum dawnego uzdrowiska do zlikwidowanej Kopalni "Moszczenica". Ulicš (ruchliwš) Armii Krajowej przez Oœ. Złote Łany, a następnie drogami bocznymi i œcieżkami (ładne widoki na Beskidy i Dolinę Odry) do Sanktuarium MB Fatimskiej w Turzy Œl. Ostatni odcinek drogš nr 78 (ok. 1 km) do dawnego dworca kolejowego.

Obiektu krajoznawcze:

Zebrzydowice-Pałac barokowy, koœciół póŸnobarokowy, na cmentarzu grób żołnierzy WP poległych w wojnie polsko-czechosłowackiej.
Las "Grabina" mieszany z bogatym poszyciem (w częœci płdn. roœlin błotnych).

Ruptawa-koœciół z połowy XX wieku, dšb "Jakub". Konfiguracja terenu to liczne dolinki i jary rzeczek i potoków.

Koœciół "Na Górce"-pierwsza œwištynia nowego miasta "Jastrzębie".

Koœciół Œw. Katarzyny-tzw. barok morawski, najcenniejszy zabytek miasta, na cmentarzu groby powstańców œl. żołnierzy Wrzeœnia 39r., ofiar "marszu œmierci".

Boża Góra-domniemana praosada Jastrzębia, miejsce bitwy 1.IX.1939 r.Cmentarz wojenny.

Jastrzębie Zdrój-Park Zdrojowy o ciekawym drzewostanie i konfiguracjš terenu (liczne jary), Dom Zdrojowy, dawne Łazienki, pensjonaty i Sanatorium im. Marszałka Piłsudskiego.

Skrzyszów-Koœciół z poczštku XX wieku, na cmentarzu grób powstańców œl., obelisk pamištkowy 700 lecia osady.

Turza Œl.-Sanktuarium MB Fatimskiej, Droga Krzyżowa, zbudowana w połowie XX wieku staraniem ks. Kasperczyka (grobowiec w bocznej kaplicy koœcioła).
Miejscowoœć o bogatych tradycjach œlšskich, sięgajšca poczštkami (wykopaliska) czasów rzymskich wędrówek po bursztyn.

szlak czerwony   szlak niebieski   szlak zielony   szlak czarny